Xương trán gồ lên ở đàn ông và phụ nữ nói lên điều gì?

/
Tướng xương trán gồ lên là một trong những đặc…