Xem các ngón tay của bạn và đối chiếu với các loại vân dưới đây để chọn:

Vân đại bàng
(Hoa tay)
Đại bàng xoáy
(Hoa xoáy)
Vân con công
Vân nước
Vân nước/cột
Vân cột
Vân núi

Tay phải

Tay trái

Ngón cái

Ngón trỏ

Ngón giữa

Ngón áp út

Ngón út

Họ tên đầy đủ

Năm sinh

Giới tính